Gebied waarvoor de maatregel betaald parkeren wordt voorgesteld
Veel bewoners van de Tuinwijk ervaren parkeeroverlast. Samen met bewoners wil de gemeente Groningen hier graag iets tegen doen. In samenwerking met een werkgroep is naar aanleiding van meldingen en een bewonersbijeenkomst een concept parkeerplan opgesteld. Draagvlak is een belangrijke voorwaarde voor het nemen van maatregelen. Daarom wordt een peiling over de voorgenomen maatregelen gehouden. U krijgt als bewoner van de Tuinwijk de mogelijkheid te stemmen over de voorgenomen maatregelen. Na de peiling vindt verdere besluitvorming plaats, waarbij u nog de mogelijkheid heeft een formele inspraakreactie in te dienen.
Hieronder vindt u een uitgebreide toelichting op de peiling en mogelijke maatregelen met de kosten.
Klik op de afbeelding (gebied waarvoor de maatregel betaald parkeren wordt voorgesteld)
Over de peiling
 • Waarom wordt er een peiling gehouden? Vertegenwoordigers van de buurt en de gemeente vinden het belangrijk dat er een gedragen voorstel wordt gedaan. Een peiling geeft een goed beeld van het draagvlak voor de voorgenomen maatregelen. Daarom geven wij u de gelegenheid te stemmen over de voorgenomen maatregelen, voordat het conceptplan wordt vastgesteld.
 • Hoe moet ik deelnemen aan de peiling? U, als bewoners van de Tuinwijk, krijgt een brief met daarin de uitnodiging om deel te nemen aan de peiling. Ieder huishouden krijgt een brief en kan dus één keer de peiling invullen. In deze brief staat een unieke code, waarmee u op internet de peiling kunt invullen. Verdere instructies kunt u te zijner tijd vinden in de brief. Klik hier voor de tekst van de bewonersbrief
 • Ik heb geen computer, kan ik wel deelnemen aan de peiling? Ja, u kunt dan contact opnemen met Arjen Terpstra van de gemeente Groningen, via het telefoonnummer 14 050.
 • Hoe ziet het proces tijdens en na de peiling eruit? Tot en met vrijdag 14 oktober heeft u de mogelijkheid de peiling in te vullen. Het proces tijdens en na de peiling ziet er als volgt uit:
 • peiling over de voorgenomen maatregelende peiling wordt geanalyseerd en uitgewerkt in het concept parkeerplan (hierover vindt nader overleg plaats met de werkgroep), waarna het conceptplan ter goedkeuring wordt voorgelegd aan het college van B&Wals het concept parkeerplan wordt vastgesteld door het college van B&W, wordt het plan vrijgegeven voor inspraak. Inspraakreacties worden verwerkt in een inspraakverslag, waar nodig/wenselijk wordt het plan aangepast. Het definitieve parkeerplan inclusief het inspraakverslag wordt door het college vastgesteld

Realisatie en invoering maatregel 

 • Over het parkeerplan Wat is een parkeerplan? Een parkeerplan bevat concrete maatregelen die de parkeerdruk en –overlast moeten tegengaan. In een parkeerplan wordt de huidige situatie geanalyseerd, de problematiek beschreven, de wijze waarop bewoners zijn betrokken en worden parkeermaatregelen voorgesteld en uitgewerkt.
 • Wat wordt er in het parkeerplan voorgesteld? Er wordt voorgesteld betaald parkeren in te voeren in de Tuinwijk Oost van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur.
 • Klik op de afbeelding voor een groter kaartje van het gebied waarvoor deze maatregel wordt voorgesteld
 • Naast dit voornemen kunnen (groepen) bewoners goede ideeën hebben om de parkeeroverlast tegen te gaan. Als u een idee hebt, is de gemeente bereid met u in gesprek te gaan en waar mogelijk te ondersteunen. Met concrete ideeën kunt u terecht bij Arjen Terpstra, via het telefoonnummer 14 050.
 • Op welke manier zijn bewoners in het proces betrokken?
 • In de afgelopen jaren heeft de gemeente veelvuldig meldingen van bewoners ontvangen over parkeeroverlast. Een aantal bewoners heeft naar aanleiding van de toenemende parkeeroverlast een enquête gehouden in de Tuinwijk. Uit deze enquête bleek dat veel bewoners in de Tuinwijk parkeeroverlast ervaren. Het thema parkeren stond ook hoog op de prioriteitenlijst van het gebiedsteam. Hierop is besloten een project te starten en in gesprek te blijven met de bewoners die de enquête hebben uitgevoerd. Daarnaast is op 28 juni 2016 een bijeenkomst met bewoners georganiseerd over parkeren. De uitkomsten van deze bijeenkomst zijn gebruikt als input voor het gesprek met de wijkvereniging, de bewoners en het gebiedsteam.
 • Welke alternatieven voor betaald parkeren zijn besproken? In onderstaande tabel staat een aantal alternatieven voor betaald parkeren. Van deze alternatieven zijn daarnaast de belangrijkste voor- en nadelen benoemd.
Maatregel Voordelen Nadelen
Betaald parkeren
Effectieve maatregel
Vreemdparkeerders worden uit de buurt geweerd
Ervaringen zijn positief, zowel voor bewoners als gemeente.
Kosten bewoners: parkeervergunning en (eventueel) bezoekersvergunning.
Kosten gemeente: verstrekken vergunningen, parkeerautomaten en handhaving.
Meer parkeerplaatsen realiseren
Kan tijdelijke oplossing voor parkeeroverlast betekenen
Meer parkeercapaciteit
Vaak is er geen ruimte in de buurt voor extra parkeerplekken
Aantasting van leefbaarheid (en groen) in de buurt
Aantrekkende werking voor vreemdparkeerders van buiten de wijk.
Blauwe zone
Effectieve maatregel
Mogelijk verlichting parkeerdruk (langparkeren onmogelijk)
De blauwe streep is verplicht (Wegenverkeerswet), mogelijk aantasting straatbeeld
Geen oplossing voor bewoners (parkeren langer dan 2 uur), tenzij er ontheffingsmogelijkheid is (levert kosten bewoner op).
Meer kosten dan opbrengsten voor gemeente (boetes zijn voor het Rijk).
Veel capaciteit en inzet in handhaving.
Niet toekomstbestendig i.v.m. meer geautomatiseerde handhaving (scanauto’s)
Vergunning-parkeren met mobiel parkeren
Effectieve maatregel
Maatregel kan relatief gemakkelijk worden teruggedraaid vanwege lage investering.
Hogere parkeerkosten bezoek (die niet op bezoekersvergunning kan): zij moeten beschikken over een smartphone en moeten kosten maken voor providers zoals Yellowbrick, Park-line etc.
Geen keuzevrijheid in betalingsmogelijkheden voor bezoekers
Blauwe zone met gemeentelijke APV
Effectieve maatregel
Lage kosten voor bewoners, bezoekers en ondernemers
Gemeente moet eigen organisatie opzetten voor opleggen en innen van boetes
Niet toekomstbestendig i.v.m. meer geautomatiseerde handhaving (scanauto’s)
Tabel 1: overzicht van voor- en nadelen van mogelijke maatregelen
 • Ik heb een idee om de parkeerdruk te verminderen, kan hiermee nog iets gedaan worden?  Dit overzicht geeft natuurlijk geen uitputtend beeld van alle mogelijke alternatieven voor betaald parkeren. Hierboven worden de alternatieven besproken die door de werkgroep zijn onderzocht. Misschien heeft u (met buurtgenoten) ideeën voor alternatieve en aanvullende maatregelen die kunnen bijdragen aan het verminderen van de parkeeroverlast. De gemeente gaat dan graag met u in gesprek om te bekijken of deze ideeën uitvoerbaar zijn. U kunt daarvoor contact opnemen met Arjen Terpstra, via het telefoonnummer 14 050. Daarnaast is in de enquête een mogelijkheid om uw e-mailadres achter te laten.
 • Waarom kan er niet worden gestemd op deze alternatieven? Met de werkgroep is een aantal opties besproken, waarvan de belangrijkste hierboven worden uitgelegd. Aan de hand van verschillende criteria zijn deze opties gewogen. De meerderheid van de werkgroep is van mening dat betaald parkeren de meest geschikte maatregel is. Daarom wordt deze maatregel ter stemming voorgelegd.
 • Over parkeren. Er wordt voorgesteld betaald parkeren in te voeren, maar wat houdt dat precies in? Als er betaald of vergunningparkeren geldt in een wijk moet u een betaalbewijs hebben om in de wijk te mogen parkeren. Dit betaalbewijs kunt u kopen bij een betaalautomaat, via de smartphone of met belparkeren. Als bewoner kunt u een bewonersvergunning aanvragen. Met deze vergunning kunt u uw auto op een parkeerplaats op straat parkeren. Daarnaast heeft u als bewoner de mogelijkheid uw bezoek voor een aantal uren gratis te laten parkeren (variërend per wijk tussen 16 en 25 uur).
 • Wat is vergunningparkeren? Vergunningparkeren betekent dat er geparkeerd mag worden in de openbare ruimte op vertoon van een parkeervergunning (bewoners- of bezoekersvergunning). De ruimte wordt begrensd in parkeerzones. Een vergunning is alleen binnen de zone geldig.
 • Wat is betaald parkeren?Betaald parkeren houdt in dat bezoekers, die niet met een bezoekersvergunning parkeren, verplicht zijn een kaartje te kopen. Dit bij een parkeerautomaat of door mobiel parkeren. Bewoners parkeren met een bewonersvergunning.
 • Kom ik in aanmerking voor een bewonersvergunning? Voor een bewonersvergunning is het noodzakelijk dat u op het betreffende adres ingeschreven staat in de Gemeentelijke Basisadministratie én in het bezit bent van een voertuig, waarvan het kenteken op uw naam staat. De vergunning is uitsluitend bedoeld om u te laten parkeren en is niet overdraagbaar. De tarieven voor vergunningen vindt u hieronder.
 • Kom ik in aanmerking voor een bezoekersvergunning? Ieder huishouden (adres) kan één bezoekersvergunning aanvragen, ook als u geen auto bezit. Bezoekersvergunningen zijn persoonsgebonden en kunnen niet worden overgedragen aan andere bewoners. Er zijn ook tijdelijke bezoekersvergunningen verkrijgbaar. Deze zijn voor inwoners van de Gemeente Groningen aan te vragen:
 1. Als de uren van de bezoekersvergunning op zijn;
 2. Als u langer bezoek krijgt;
 3. Als u bijvoorbeeld kraamhulp heeft die langere tijd bij u moet parkeren.
 • Ik heb een lease-auto, kan ik een parkeervergunning krijgen?  Ja, u dient dan door middel van een overeenkomst of verklaring aan te kunnen tonen dat u kunt beschikken over het voertuig waarvoor de vergunning wordt aangevraagd . Dat kan zijn:
 1. Een ondertekende lease- of gebruikersovereenkomst waarin in ieder geval uw naam en het kenteken van het voertuig staan vermeld.
 2. Een ondertekende verklaring van de leasemaatschappij of werkgever waarin wordt aangegeven dat u over het betrokken voertuig beschikt en waarin in ieder geval uw naam, het kenteken van het voertuig en de naam van de kentekenhouder (in de meeste gevallen is dit de leasemaatschappij) staan vermeld.
 • Wat kost een parkeervergunning in de schilwijken? Hieronder staan de tarieven voor 2016. Deze worden jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld.
 • Straatparkeren schilwijken (automaat / belparkeren)          € 1,90 per uur
 • Bewonersvergunning schilwijk                                        € 74,10 per jaar
 • Bezoekersvergunning                                                        € 44,55 per jaar
 • Bedrijvenvergunning (alleen schilwijken)                              € 74,10 per jaar
 • Extra bedrijvenvergunning                                                    € 410,00 per jaar
 • Wat levert betaald parkeren de gemeente financieel op? In de wijken waar vooral wordt gewoond, zijn de opbrengsten uit vergunningen en tickets ongeveer gelijk aan de kosten voor de gemeente. Er zijn immers vooral parkeerders die een vergunning gebruiken. In de binnenstad is zijn de opbrengsten hoger dan de kosten, als gevolg van het grote aantal bezoekers.
 • Hoeveel vergunningen kan ik aanvragen?U kunt alleen een vergunning aanvragen voor de (betaald parkeren)wijk waar u als bewoner staat ingeschreven. Per persoon wordt één vergunning afgegeven. Hebben meerdere mensen op één adres een kenteken van een auto op hun naam, dan kunnen op dat adres meerdere vergunningen worden afgegeven. Per adres in schilwijken (dus niet in de Binnenstad Diepenring) wordt één bezoekersvergunning afgegeven. Voor bedrijvenvergunningen gelden andere regels, zie hiervoor http://gemeente.groningen.nl/parkeren/parkeren-bedrijven.
 • ParkeerzoneVoor welke tijden gelden parkeermaatregelen? Tijden voor betaald parkeren variëren, maar doorgaans gelden deze in schilwijken van maandag t/m zaterdag van 9.00 uur tot 18.00 uur en op donderdag van 9.00 uur tot 21.00 uur. De tijden zijn afhankelijk van de parkeerdruk en de aanwezigheid van winkels, horeca en andere voorzieningen.
 • Wat is een parkeerzone? Een parkeerzone is een begrensd gebied waar een parkeerregime geldt op daarvoor vastgestelde tijden. Een vergunning kan gebruikt worden binnen een gehele zone. De zone wordt op straat aangegeven door zogenaamde parkeerzoneborden. Een voorbeeld van zo’n bord ziet u hiernaast:
Idee Tuinwijk
Idee Comité Tuinwijk Banner Wijkwebsite
Update 31 mei 2018
Klik op de afbeelding!
 
Impressie sloop Buurtcentrum 19-24 september 2014
Sloop buurtcentrum door Luit Dijkstra
Klik op de afbeelding (Foto's door Luit Dijkstra)
Facebook Luisterwijk
Luisterwijk
Klik op de logo's
Zonnepanelen Tuinwijk  Informatie, deelname
Installatie Zonnepanelen Concordiastraat-38
Klik op de afbeeldingen!
Herinrichtingsblog Studentenbuurt 19
Herinrichting_Studentenbuurt_12_september_2011
Lees verder.... Klik ook op
Video's in HD: Klik hier
2 Tuinwijkvideo's Bessemoerpark/nieuwe Buurtcentrum van 1 en 18 april 2014
 bomen BMpark
Prunus in bloei (Inge Okken)
untitled3
Klik op de afbeeldingen!

Gemeente Groningen

Geen feed gevonden